Описание на проекта

Педагогическото портфолио за първоначална подготовка на учител по чужд език (стажантска практика в училище), разработено от членовете на Катедрата "Методика на чуждоезиковото обучение", е предназначено за студентите от всички фолологически специалности, които изучават дидактико-методическите дисциплини и се подготвят за професионална реализация като учител по чужд език. То е замислено като един вид "траен архив" на многостранната изява на студентите в реалната педагогическа ситуация в училище.
С помощта на портфолиото студентите документират подготовката си като учители и след завършване на обучението могат да го използват за представяне на по-пълна и по-точна "картина" на педагогическата им компетентност. Освен това портфолиото може да бъде източник на размишления, на идеи, в много случаи и на самокорекция на собственото поведение, на размяна на педагогически опит и познания.
Педагогическото портфолио се издава досега в печатен вариант, като опитът от няколкогодишното му приложение показва редица затруднения при попълването му от студентите по време на стажантската им практика в училище. Този начин на работа с портфолиото освен това не дава възможност за осъществяване на постоянна обратна връзка между преподавателя и студента. Освен това нараства необходимостта от актуализиране на портфолиото и привеждането му в съответствие със съвременните изисквания към подготовката на учители по чужд език в съответствие с препоръките на Европейския съюз и Съвета на Европа, с Европейското езиково портфолио и с изискванията за развитие на многоезичната и многокултурната компетентност на учещи и преподаващи.
Изследвания по въпроса за педагогическтото портфолио са обект на научни разработки на преподавателите от Катедрата "Методика на чуждоезикото обучение", като част от техните разработки се градят на досегашния опит от приложението на портфолиото и съдържанието, съставено от студентите. Липсва обаче цялостно научно и приложно изследване на тази проблематика, която е особено актуална  и значима както за базовата и последващата подготовка на учители по чужд език в страната, така и в чужбина.

Електронно педагогическо портфолио за студенти от всички филологически специалности >>