Електронно педагогическо портфолио за студенти от всички филологически специалности >>

  Цели на проекта

   Целта на проекта е чрез създаване на електронното педагогическто портфолио за студентите от филологическите специалности, да се заместят досега използваните карти и на основата на съвременните технологии студентите да попълват своевременно плановете и необходимата информация за изнесените от тях уроци по време на текущата педагогическа практика и на преддипломния стаж, както и протоколите за наблюдаваните от тях уроци на ментора или на студентите. Осъвременяването на съдържанието на портфолиото и на неговата форма ще улесни и оптимизира работата както на студентите, така и на преподавателите. Наред с това електронното портфолио ще даде възможност на студентите за рефлексия, самооценка и самокорекция и за осъществяване на постоянна обратна връзка с преподавателите. Чрез постоянен достъп до портфолиото на всички студенти преподавателите ще могат да следят изграждането на педагогическата компетентност на всеки студент и ще могат своевременно да окажат помощ и подкрепа, още повече че те се са в състояние да посещават всеки един урок на студентите в училище. Целта е също да се осигури възможност за придобиване на една по-обща и по-цялостна картина от страна на специалистите и докторантите, занимаващи се с методика на чуждоезиковото обучение, предвид необходимостта от прилагане на нови съвременни форми и разширяване на обхвата на педагогическтата практика. Тази нова форма би спомогнала и за осъществяването на съвременни изследвания в областта на методиката на обучението по съвременни езици и за участието на студентите в научни разработки по време на практиката им.