Електронно педагогическо портфолио за студенти от всички филологически специалности >>

Очаквани резултати и ефект от изпълнението на проекта, потенциал за трансфер на знания и приложимост на резултатите
 

        Проектът ще спомогне за осъществяване на съвременно обучение на студентите от педагогическия профил на ФКНФ, за оптимизиране и модернизиране на педагогическата подготовка на бъдещите учители по съвременни езици. Електронното педагогическо портфолио ще допринесе за повишаване на ефективността на учебния процес, на мотивацията на студентите и на обективността на оценяването на тяхната педагогическа компетентност. То е приложимо при дидактико-методическата подготовка на студентите от всички филологически специалности.